Healing Space Design

Pei­hua Yu, Tai­pei, Tai­wan, be­rich­tet in der Son­der­aus­ga­be "Hea­ling Space De­sign" des Ma­ga­zins "My Ho­me" ├╝ber Bling­C­re­te - Licht re­f­lek­tie­ren­den Be­ton:

About the Article

Date
Author
Peihua Yu, Taipei, Taiwan